Vedtægter

Vedtægter for Halk-Hejsager Beboerforening

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Halk-Hejsager Beboerforening.

Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune.

Foreningens adresse er formandens adresse.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at virke til fremme af folkeoplysning samt sammenhold og trivsel indenfor lokalområdet. Foreningen forestår driften af Gretbjerghus (tidl. Halk Skole), Hejsagervej 91, Halk, 6100 Haderslev..

Foreningens virke skal være almennyttig. Foreningen er upolitisk og skal forholde sig neutralt ved alle politiske valg.

Såfremt foreningen ikke længere driver Gretbjerghus (tidl, Halk Skole) udgår den del af formålsparagraffen omhandlende Gretbjerghus.

§ 3 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der er bosiddende i Halk og Grarup sogne samt andre personer med interesse for Halk-, Hejsager- og Grarupområdet.

§ 4 Hæftelse

Foreningen hæfter alene med sin formue for gældsforpligtelser.

Der påhviler hverken bestyrelse eller medlemmer nogen forpligtelse eller hæftelse overfor foreningens gæld.

§ 5 Regnskabsår.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned i lokalområdet. Generalforsamlingen indkaldes ved brev til medlemmerne med angivelse af sted, dato, klokkeslæt og dagsorden samt oplysning om at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse..

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for sidste regnskabsår
Indkomne forslag, der er fremsendt rettidigt.
Fastsættelse af kontingent for indeværende år
Valg af bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle for en toårig periode.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en etårig periode.
Valg af 1 revisor for 2 år.
Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
Eventuelt
Stemmeret kan udøves af ethvert medlem der er fyldt 18 år senest på generalforamlingsdagen og som har betalt kontingentet for seneste regnskabs år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Kandidater til de ovenfor anførte valg skal enten være til stede på generalforsamlingen eller der skal foreligge et skriftligt tilsagn fra pågældende, om være villig til at modtage valg.

Alle afstemninger – undtagen om vedtægtsændringer – afgøres ved almindelig stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Afstemninger om personvalg skal foregå skriftligt.

Sekretæren fører et kortfattet referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af foreningens formand og generalforsamlingens dirigent.

Ved vedtagelse af nye vedtægter vælges en ny bestyrelse.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter krav fra et flertal af bestyrelsen eller 25 medlemmer. Anmodningen skal være skriftlig med angivelse af forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest månedsdagen efter beslutningen eller modtagelsen af anmodningen. Bestemmelserne i § 6 anvendes så vidt muligt.

§ 8 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, der består af 7 personer.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringsperioden løber indtil udgang af næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan beslutte, at kassererposten besættes med en lønnet/ulønnet person udenfor bestyrelsens kreds.

Bestyrelsen nedsætter en række faste udvalg:

Udvikling
Aktiviteter
Drift
Her ud over kan bestyrelsen nedsætte et eller flere ad hoc udvalg, hvis arbejdsfelt fastlægges og beskrives af bestyrelsen.

Hvert udvalg består af mindst 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 skal være medlem af bestyrelsen, mens øvrige medlemmer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen. Hvert udvalg kan supplere sig med et eller flere medlemmer med interesse for udvalgets arbejde.

Formanden indkalder bestyrelsen til møde efter behov, dog mindst 2 gange om året.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Over det på bestyrelsesmøderne besluttede fører sekretæren et kortfattet beslutningsreferat.

§ 9 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller pantsætning af løsøre tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 10 Ændring af foreningens vedtægter

Forslag til ændring af foreningens vedtægter, herunder forslag om opløsning af foreningen, behandles på en generalforsamling. Det skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen, at der er tale om ændring af vedtægterne eller forslag om opløsning.

Til ændring af vedtægterne kræves, at 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer – uanset antal – stemmer for ændringsforslaget.

Til vedtagelse af et forslag om opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelene af foreningens stemmeberettigede medlemmer giver møde, og at 2/3 stemmer for forslaget. Skulle generalforsamlingen være for fåtallig, indkaldes til en ny generalforsamling inden for 1 måned, hvor forslaget om ophævelse kan vedtages med almindeligt stemmeflertal uanset antallet af fremmødte.

Ved foreningens opløsning besluttes det på den ophævende generalforsamling hvad en eventuel formue skal anvendes til. Dog skal formuen anvendes til formål af en almennyttig og social karakter i lokalområdet. Bygninger og løsøre tilfalder Haderslev Kommune.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 27. september 2010 og træder i kraft straks.